"තරණ"
Online අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

රටේ පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හමුවේ නිවෙස් වලට වී සිටින දූ දරුවන් වෙනුවෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අත්වැලක් ලෙස ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය විදුහල්පති සහ ආචාර්ය මණ්ඩලය, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය හා එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන “තරණ” online අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2020.

සියළුම පාසල් වල සිසුන්හට ආරාධනා!

Microsoft Teams හරහා පැවැත්වෙන මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව පහත කාල සටහන අනුව පැවැත්වේ. මෙයට සහභාගී වීම සඳහා පහත දිනට සහ විෂයයට  අදාල Microsoft Teams links එක click කරන්න.

"තරණ" Online අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2020

කාලසටහන

සඳුදා

08:30 Am - 10.30 Am

සිංහල

අඟහරුවාදා

08:30 Am - 10.30 Am

විද්‍යාව

බදාදා

08:30 Am - 10.30 Am

ගණිතය

බ්‍රහස්පතින්දා

08:30 Am - 10.30 Am

ඉංග්‍රීසි

සිකුරාදා

08:30 Am - 10.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

අන්තර්ජාලය හරහා අධ්‍යාපනය

රටේ පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හමුවේ පාසල් නිවාඩුව දීර්ඝ කර ඇති අතර, පාසල් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ නොවැම්බර් මස 09 වන දින සිට අප පාසලේ ළමුන් සඳහා පමණක් අන්තර්ජාලය හරහා අධ්‍යාපනය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය විදුහල්පති සහ ආචාර්ය මණ්ඩලය, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය හා එක්ව අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මේ අනුව 06, 07, 08, 09, 10 වසර වලට අදාල සිංහල මාධ්‍යය සහ Enaglish Medium කාලසටහන් පහත දක්වා ඇත.

සියළුම සිසුන් තමන්ගේ Microsoft Teams ගිණුම් මගින් මේ සඳහා සම්බන්ධ විය යුතු අතර ඔබට ඔබගේ ගිණුමේ විස්තර නැවත අවශ්‍ය නම් ඔබගේ පංති භාර ගුරුතුමිය හෝ ගුරුතුමා අමතන්න.

06 වසර කාලසටහන - සිංහල මාධ්‍යය

සඳුදා
නොවැ. 09

08:30 Am - 09.30 Am

ඉංග්‍රීසි

10:30 Am - 11.30 Am

තොරතුරු තාක්ෂණය

අඟහරුවාදා
නොවැ. 10

08:30 Am - 09.30 Am

සිංහල

10:30 Am - 11.30 Am

ඉතිහාසය

බදාදා
නොවැ. 11

08:30 Am - 09.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

10:30 Am - 11.30 Am

භූගෝල විද්‍යාව

බ්‍රහස්පතින්දා
නොවැ. 12

08:30 Am - 09.30 Am

විද්‍යාව

10:30 Am - 11.30 Am

දෙමළ

සිකුරාදා
නොවැ. 13

08:30 Am - 09.30 Am

ගණිතය

10:30 Am - 11.30 Am

සෞඛ්‍යය

07 වසර කාලසටහන - සිංහල මාධ්‍යය

සඳුදා
නොවැ. 09

09:30 Am - 10.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

11:30 Am - 12.30 Pm

සෞඛ්‍යය

අඟහරුවාදා
නොවැ. 10

09:30 Am - 10.30 Am

විද්‍යාව

11:30 Am - 12.30 Pm

තොරතුරු තාක්ෂණය

බදාදා
නොවැ. 11

09:30 Am - 10.30 Am

සිංහල

11:30 Am - 12.30 Pm

දෙමළ

බ්‍රහස්පතින්දා
නොවැ. 12

09:30 Am - 10.30 Am

ගණිතය

11:30 Am - 12.30 Pm

භූගෝල විද්‍යාව

සිකුරාදා
නොවැ. 13

09:30 Am - 10.30 Am

ඉංග්‍රීසි

11:30 Am - 12.30 Pm

ඉතිහාසය

08 වසර කාලසටහන - සිංහල මාධ්‍යය

සඳුදා
නොවැ. 09

09:30 Am - 10.30 Am

විද්‍යාව

11:30 Am - 12.30 Pm

භූගෝල විද්‍යාව

අඟහරුවාදා
නොවැ. 10

09:30 Am - 10.30 Am

ඉංග්‍රීසි

11:30 Am - 12.30 Pm

ඉතිහාසය

බදාදා
නොවැ. 11

09:30 Am - 10.30 Am

ගණිතය

11:30 Am - 12.30 Pm

සෞඛ්‍යය

බ්‍රහස්පතින්දා
නොවැ. 12

09:30 Am - 10.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

11:30 Am - 12.30 Pm

තොරතුරු තාක්ෂණය

සිකුරාදා
නොවැ. 13

09:30 Am - 10.30 Am

සිංහල

11:30 Am - 12.30 Pm

දෙමළ

09 වසර කාලසටහන - සිංහල මාධ්‍යය

සඳුදා
නොවැ. 09

08:30 Am - 09.30 Am

ඉංග්‍රීසි

10:30 Am - 11.30 Am

තොරතුරු තාක්ෂණය

අඟහරුවාදා
නොවැ. 10

08:30 Am - 09.30 Am

ගණිතය

10:30 Am - 11.30 Am

සෞඛ්‍යය

බදාදා
නොවැ. 11

08:30 Am - 09.30 Am

සිංහල

-

-

බ්‍රහස්පතින්දා
නොවැ. 12

08:30 Am - 09.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

-

-

සිකුරාදා
නොවැ. 13

08:30 Am - 09.30 Am

විද්‍යාව

10:30 Am - 11.30 Am

ඉතිහාසය

10 වසර කාලසටහන - සිංහල මාධ්‍යය

සඳුදා
නොවැ. 09

08:30 Am - 09.30 Am

ගණිතය

10:30 Am - 11.30 Am

ඉතිහාසය

අඟහරුවාදා
නොවැ. 10

08:30 Am - 09.30 Am

සිංහල

10:30 Am - 11.30 Am

කාණ්ඩ 1

බදාදා
නොවැ. 11

08:30 Am - 09.30 Am

විද්‍යාව

10:30 Am - 11.30 Am ​

කාණ්ඩ 2

බ්‍රහස්පතින්දා
නොවැ. 12

08:30 Am - 09.30 Am

බුද්ධ ධර්මය

10:30 Am - 11.30 Am ​

කාණ්ඩ 3

සිකුරාදා
නොවැ. 13

08:30 Am - 09.30 Am

ඉංග්‍රීසි

-

-

Grade 06 Time Table - English Medium

Monday
09th Nov​

-

-

-

-

Tuesday
10th Nov​

-

-

-

-

Wednesday
11th Nov​

-

-

-

-

Thursday
12th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am

Science

-

-

Friday
13th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am

Maths

10:30 Am - 11.30 Am ​

Health

Grade 07 Time Table - English Medium

Monday
09th Nov​

-

-

11:30 Am - 12.30 Pm ​​

Health

Tuesday
10th Nov​

09:30 Am - 10.30 Am

Science

-

-

Wednesday
11th Nov​

-

-

-

-

Thursday
12th Nov​

09:30 Am - 10.30 Am

mATHS

-

-

Friday
13th Nov​

-

-

-

-

Grade 08 Time Table - English Medium

Monday
09th Nov​

09:30 Am - 10.30 Am

Science

-

-

Tuesday
10th Nov​

-

-

-

-

Wednesday
11th Nov​

09:30 Am - 10.30 Am

mATHS

11:30 Am - 12.30 Pm ​​

Health

Thursday
12th Nov​

-

-

-

-

Friday
13th Nov​

-

-

-

-

Grade 09 Time Table - English Medium

Monday
09th Nov​

-​

-

-

-

Tuesday
10th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am ​

Maths

10:30 Am - 11.30 Am ​​

Health

Wednesday
11th Nov​

-​

-

-​

-

Thursday
12th Nov​

-

-

-

-

Friday
13th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am ​

Science

-

-

Grade 10 Time Table - English Medium

Monday
09th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am ​

Maths

-

-

Tuesday
10th Nov​

-

-

-

-

Wednesday
11th Nov​

08:30 Am - 09.30 Am ​

Science

-​

-

Thursday
12th Nov​

-

-

-

-

Friday
13th Nov​

-

-

-

-